انگار هرچه بزرگتر میشوی

خاطرات کودکی پررنگ‌تر می‌شوند

خصوصاً خاطرات بد

آنهایی که حس میکنی در کودکی درک نکرده‌ای و برایشان کم گریه کرده‌ای

دلم خاطرات خوب می‌خواهد

و البته خواب...