همیشه تصور بر این بوده که فقط پرندگان نر آواز می‌خوانند، اما به تازگی فهمیده‌اند که حدود ۷۰ درصد پرندگان ماده هم آواز می‌خوانند. البته نه برای جفت یابی! برای استحکام پیوند زناشویی، و همچنین برای دفاع از قلمروی زندگیشان. پرندگان نر در فصل جفت گیری برای ماده خودنمایی می‌کنند، ولی پس از آن ماده با هم آوایی و دفاع از قلمرو باعث پایداری ازدواج می شود. 

----

آیا تا به حال دیده اید کلاغ ها آواز بخوانند؟ البته قار و قار کردن آواز نیست. موسیقی و هارمونی ندارد. کلاغ ها فقط برای همسر خود و وقتی که نزدیک او هستند با صدای ملایم آواز می‌خوانند. 

----

ماده ها در ۷۵ درصد موارد به صدای نرها پاسخ می دهند اما نرها فقط ۴۸ درصد به صدای ماده ها پاسخ می دهند :(

---- 

نتایج جالب پس از سه هفته تحقیقات من :) 

بازم یادم بیاد مینویسم.

----

پرنده بودم و خبر نداری...