شاید نتیجه ی تلاشم نمره ی خوب نشد

ولی بازم موفق شدم

چون تلاش کردم...