ناراحتی؟ سکوت کن

عصبانی‌ای؟ سکوت کن

دلخوری؟ سکوت کن


هیچی مثل سکوت اوضاعو بهتر نمیکنه