1. وقتی یک کار میکنی کار دیگری نکن!! مثلا وقتی با کسی چت میکنی کتاب نخوان !!