من خاطره‌ای پشت دوتا پنجره هستم
باران که گرفت پرده زدم پنجره بستم
بستم که غمت توی همین خانه بماند
دلخوش به همین خاطره‌ی غم‌زده هستم

_لبخندنوشت