شاید اولین بار تو عمرمه که هیچی جز موسیقی نتونسته آرومم کنه
---ز من هر آنکه او دور
چو دل به سینه نزدیک
به من هر آنکه نزدیک
از او جدا جدا من

ستاره‌ها نهفتند
در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من...

---

از من مپرس از حال من
اندوه دارد غم
دلم،
بارانِ قبل از ریختن.
سازی بخوان
در نی بدم
غم رقص دارد در کمر
مطرب مپرس احوال من...


_لبخندنوشت