این کار به این صورت انجام می‌شود که شما نیت خود را خالص کرده و نگاه خود را جز برای کتاب نمی‌چرخانید. سپس از راهروی ۱ تا ۳۱ راه رفته و انتشارات‌های خوب ( اما گمنام ) را می‌یابید. توصیه می‌شود حتماً پیش از رفتن به نمایشگاه برای خود یک لیست خرید بنویسید، تا بدانید چه کتابهایی را لازم دارید، اما به همین بسنده کرده و به هیچ عنوان اقدام به خرید این کتب نکنید که نحس است و در روایت آمده خرید سه کتاب از لیست خرید به مانند قرار گرفتن سه ظرف پشت هم (بلکه بدتر) است و اگر چنین شد بهتر آن است که آن کتاب‌ها را کادو دهید یا انکه هرگز نخوانید تا دفع بلا شود. 
اما از اصول نمایشگاه نوردی آن است که بایست از انتشارات خوب خرید کرده، تا ایزد در بیابانتان دهد باز، همچنین از لذت کشفیدن بهره مند گردید. بر همگان مستحب است انتشارات یافت شده را معرفی کرده و تبلیغ نمایند؛ باشد که طبقات اختلافی کمتر بگردیدَد. 
همچنین تحت تاثیر کتابی که می‌خرید قرار بگیرید و پست‌های خود را آنگونه بنویسید. 
کتاب‌های خود را همان شب بخوانید، فردا مراجعت کرده و بگویید اشتباه شده و کتاب دیگری می‌خواسته‌اید، یا بهانت های دیگر.
یکی‌ از راه‌هایی که ثواب آن به هفتاد رکعت نماز پیاپی می‌رسد، آن است که دوستان خود را به نمایشگاه ببرید، از کتابی که علاقه مندید بخوانید تعریف بسیار کنید تا دوستتان کتاب را بخرد، آنگاه از وی قرض بگیرید و به مراد خود برسید بی آنکه دست در جیب برید. البته بهتر ان است که کتاب را به وی پس دهید تا ستارگان بر علیه شما نشوند. و این برای شما بهتر است اگر بدانید.