استرس هیجان بی‌قراری ناآرومی بی‌خوابی تپش‌قلب سردرد دلپیچه دلهره دلواپسی نگرانی خوشحالی آشفتگی بی‌صبری

چطور بخوابم؟