گریه می‌کند. فریاد می‌زند. التماس می‌کند. خشمگین می‌شود. نمی‌دانم صدایش از کدام اتاق می‌آید. پشت تلفن باید همسرش باشد. شاید هم دیگری! 

گرفته می‌شویم. گوش تیز می‌کنیم. حدس می‌زنیم. رویا پردازی می‌کنیم. در خودمان جمع می‌شویم.  غرق خاطرات خوب و بد...


من چرا نخوابیده‌ام؟