لب بوسیده‌ پس از اشک غلیظ

خاک نم خورده‌ی صبح پاییز..._ لبخندنوشت