تو سفر مرا 

هه تو هی مری منزل

تره بینا گذارا

ا دل هه مشکل


گر در سفرم تویی رفیق سفرم

ور در حضرم تویی انیس حضرم

القصه بهر کجا که باشد گذرم

جز تو نبود هیچ کسی در نظرم

(ابوسعید ابوالخیر) + فک کنم از دیشب تا حالا پنجاه بار گوش دادم بهش

   اینم لینکش اگه خواستید معنیشم بخونید