فروردین ۹۸ : 

آبنبات پسته‌ای - مهرداد صدقی - 6م
* موهبت کامل نبودن - برنه براون - 7م
* کآشوب - نشر اطراف - ۱۱م
تختخوابت را مرتب کن - ۱۲م 
* هنر ظریف رهایی از دغدغه ها - 18م
اتاق - ۲۱م 
جنگجوی عشق - ۲۴م خاتمه‌ی زودهنگام
دختری که رهایش کردی - ۲۷م
 
اردیبهشت ۹۸ : 
نشریه‌ی رود : ۲۴م
سهره‌ی طلایی : ۳۱م
 
خرداد ۹۸ : 
آن مادران این دختران : ۵م
انگار گفته بودی لیلی : ۸م 
* هفته ی چهل و چند : 23م
 
تیر 98 :
پیرمرد صدساله ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد : 10م
بیشعوری : ۲۴م
دایی جان ناپلئون : ۳۰م
 
مرداد ۹۸ : 
* سمت آبی آتش : ۱۳م 
حکایت عشقی بی قاف بی شین بی نقطه : ۱۴م 
عزاداران بیل : ۱۸م
سنت شکن : ۲۸م
 
 
شهریور ۹۸ : 
شورشی : ۱م
تونل : 6م
هم پیمان : ۱۴م
پرتقال در جعبه ابزار : ۱۴م

مهر 98 :
--
آبان 98 :
مثل آب برای شکلات : ۶م
* دوست بازیافته : ۸م
دفترچه یادداشت قرمز : ۹م
* کلاه رئیس جمهور : ۱۰م
* اسکار و خانم صورتی : ۱۲م
حکایت‌های از  دیوانگی های روزمره ۱۴م
هیاهوی زمان ۱۹م
هیچکس مثل تو مال اینجا نیست ۲۱م
اجازه می فرمایید گاهی خواب شما را ببینم ۲۱م
شب‌های روشن ۲۷م


 ۳۴